معلق کردن لیوان روی هوا

معلق کردن لیوان روی هوا توسط کریس انجل ایرانی

در اجرای معلق کردن لیوان روی هوا ، یک لیوان یک بار مصرف را روی هوا بردم و بعد سعی کردم دستم را از همه جای اطراف آن حرکت بدهم.
برای اینکه کلیپ های آینده را از دست ندهید حتما کانال را دنبال کنید.