آموزش رایگان شعبده بازی و تردستی

آموزش رایگان تردستی با حلقه

افشای راز شعبده زویر مورتیمر با نمکدان

افشای شعبده بازی زویر مورتیمر غیب کردن نی/ تله پورت

راز یکی از شعبده های کریس انجل در هتل لاکسور

راز شعبده کریس انجل : معلق کردن ماشین کودک روی هوا

راز راه رفتن روی دیوار توسط کریس انجل

راز شعبده بزرگ شدن دختربچه توسط کریس انجل
راز غیب کردن ماکت قطار توسط کریس انجل
راز اجرای پسر هندی که روی هوا راه میرفت!
راز چسبیدن اجسام به بدن توسط جیمز رندی
آموزش شعبده بازی با سکه توسط ولنتینو
افشای راز پرواز کریس انجل توسط ولنتینو
راز یکی از پروازهای کریس انجل
آموزش شعبده توسط ویلنتینو
آموزش شعبده بازی با طناب
آموزش تردستی با حلقه
راز یکی از شعبده های کریس انجل در بیلیو
راز نشستن روی هوا با عصا
آموزش شعبده توسط کریس انجل
راز نشستن روی هوا
راز عبور دیوید کاپرفیلد از دیوار چین
آموزش تردستی ذهن خوانی با کارت