تردستی با کارت

آموزش یک تردستی با کارت

در این تردستی با کارت ، شما یک کارت را از درون یک کارت دیگر عبور میدهید.

قبل از اجرا میتوانید کارت ها را نشان بدهید اما شعبده برای اجرای استریت چندان مناسب نیست و بیشتر برای شرایطی مناسب است که تماشاچی نتواند کارت ها را از شما بگیرد و بررسی کند.

کلیپ اجرا و راز آن را میتوانید در زیر دانلود کنید.

برای دسترسی به این محتوا باید اشتراک سایت را تهیه کنید.