تعدادی از تصاویر امیا میستیک، متافیزیست ایرانی

 

ایمان عجیب