آرشیو برچسب های: ضمیر ناخودآگاه و قانون جذب

تعالیم امیا: سوال کردن از ضمیر برتر یا ضمیر ناخودآگاه

سوال کردن از ضمیر برتر یا ضمیر ناخودآگاه

در ضمیر ناخودآگاه اطلاعات عظیمی نهفته که دسترسی به این منبع میتونه راه حل بسیاری از مسائل باشه. هر فیلمی که دیدید، هر صحبتی که شنیدید و هر مطلبی که چشمتون بهش خورده وارد ناخودآگاه شما شده. ظرفیت ناخوداگاه شما از ظرفیت کل کامپیوترهای جهان بیشتره. حتی بیشتر مواقع، شما خودتون مستقیما اطلاعاتی رو وارد […]