آرشیو برچسب های: نیروی چی

تعالیم امیا: انرژی چی و انرژی حیات

انرژی چی

در فرهنگ های مختلف باستانی در مورد انرژی چی، پرانا یا انرژی حیات صحبت شده است. در واقع هر کدام، عاملی را سبب زندگی و حیات دانسته اند و در مورد آن به نسبت ادراک خود صحبت کرده اند. میگویند اگر انرژی حیات در بدن کسی کم باشد، آن فرد بیمار میشود و هرچقدر سن […]